لطقا به نکات زیر توجه فزمایید:

  • هدیه معرفی پس از اولین خرید شخص معرفی شده ، به حساب شما اضافه می گردد.
  • هدیه معرفی 25 دلار خواهد بود اگر اولین خرید 100 دلار باشد.
  • هدیه معرفی 20 دلار خواهد بود اگر اولین خرید 50 دلار باشد.
  • هدیه معرفی 10 دلار خواهد بود اگر اولین خرید 30 تا 40  دلار باشد.
  • هدیه معرفی 5 دلار خواهد بود اگر اولین خرید 10 تا 20 دلار باشد.