کاربر گرامی :

به نکات زیر لطفا دقت فرمایید:

  •  اعتبار شما منقضی نخواهد شد.

  • هیچ هزینه پنهانی و یا Connection Fee وجود ندارد.

  • زمان مصرف بصورت یک دقیقه ای ( One-minute Round up ) گرد می شود.

  • یک نرخ یکسان 10.9 سنت در دقیقه برای تماس با تهران ، شهرستان و موبایل  می باشد.

توجه فرمایید که این پایینترین قیمت واقعی در باراز فعلی می باشد. چنانچه شما قیمت پایینتری می شناسید، لطفا به ما بگویید تا در صورتی که آن قیمت واقعی باشد، قیمتی زیر آن به شما پیشنهاد شود.


با عرض پوزش ، این سرویس موقتا در دسترس نمی باشد. درحال حاضر تنها سرویس فعال ، سرویس آوا می باشد. برای خرید ، لطفا به صفحه اصلی برگشته و سرویس آوا را انتخاب کنید.