مشترک گرامی:

برای معرفی دوستان ، شما دو گزینه دارید:

  1. می توانید به دوست خود بگویید  که وارد سایت  100AVA.com  شده و آنجا ثبت نام نماید و در هنگام ثبت نام ، در قسمت Referral Code ،  تلفن  شما را بعنوان معرف وارد کند.

  2. فرم زیر را پر کنید تا ما یک دعوتنامه با ایمیل برای دوست شما بفرستیم. از دوست خود خواهش کنید که ایمیل های خود  ( بویژه Spam ) را چک کرده و بوسیله  لینک داخل آن ایمیل ، ثبت نام نماید.